Δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα

Με το άρθρο 16 του Ν. 1599/1986, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά σε κάθε πολίτη το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, αφού προηγουμένως το διαμόρφωσε και το αναγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάσεις του. Η χορήγηση αντιγράφων εγγράφων προβλέπεται επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/ τ. Α΄/9.3.1999) (ΚΔιοικΔ), όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Τι σημαίνει αυτό; 

 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, κατόπιν γραπτής αίτησής του, να λαμβάνει γνώση διοικητικών εγγράφων, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά και στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

 • Για ιδιωτικά έγγραφα  που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να ζητήσει πρόσβαση αυτός που έχει έννομο συμφέρον, για υπόθεσή του που εκκρεμεί ή έχει διεκπεραιωθεί απ΄αυτές.

 • Εξαιρούνται:

  1. Έγγραφα που αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τρίτου ή παραβλάπτεται το απόρρητο

  2. Αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

  3. Αν η ικανοποίηση του δικαιώματος μπορεί να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

Πως ασκείται το δικαίωμα :

 • Με τη μελέτη του εγγράφου σε κατάστημα της υπηρεσίας

 • Με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η δαπάνη βαρύνει συνήθως τον αιτούντα.

Σημείωση: Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με επιφύλαξη όταν υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Για περισσότερα διαβάστε σε αυτή στην σελίδα