Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Αρμόδια υπηρεσία 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατοικίας του πολίτη, στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στο gov.gr .

Ο κωδικός της διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών είναι 991361 .

Δικαιολογητικά

  1.  Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
  2.  Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για εταιρίες

  1. Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ΟΕ ή ΕΕ υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
  2. Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ΕΠΕ ή ΑΕ υποβάλλεται και το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με  τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στο ΚΕΠ για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Κόστος

Μηδέν

Διάρκεια ισχύος 

Για χρόνο αόριστο και όχι πάνω από την ηλικία των 65 ετών