Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Αρμόδια υπηρεσία 

Η βεβαίωση χορηγείται από τον Δήμο του τόπου κατοικίας σας.  Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας ρυθμίζεται στη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006.

Πρέπει να πάω απαραίτητα στο Δήμο;

Όχι. Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα τόσο από τον Δήμο της κατοικίας σας, όσο και από τα  ΚΕΠ που διαβιβάζουν  ουσιαστικά την αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου όπου διαμένετε.  Ο Δήμος απαντάει εντός της ημέρας ή την επόμενη συνήθως εργάσιμη ημέρα.

Εναλλακτικά ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην Πύλη Gov.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή  Πολίτης και Καθημερινότητα> Διεύθυνση κατοικίας και επικοινωνίας > Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πατήστε απευθείας σε αυτόν τον σύνδεσμο. Εκεί υπάρχει μια λίστα των Δήμων που παρέχουν ηλεκτρονικά την υπηρεσία μέσω των θυρίδων των ΟΤΑ. Ο Δήμος, εφόσον η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι όλα σωστά, θα σας “ανεβάσει” τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας στη θυρίδα σας.

Αν ο Δήμος σας δεν είναι σε αυτή τη λίστα θα κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο MyKepLive.  Από τις διαθέσιμες επιλογές θα επιλέξετε “Υποβολή αίτησης” και θα επιλέξετε κατά προτίμηση ένα ΚΕΠ του Δήμου της κατοικίας σας ή όμορο. Όταν συνδεθείτε με τηλεδιάσκεψη με το ΚΕΠ ο υπάλληλος θα σας εξηγήσει τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν και πως θα τα αποστείλετε. 

 

Το ΚΕΠ θα αναζητήσει το έγγραφο από τον αρμόδιο Δήμο και  θα σας το αποστείλει με email.

Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο  ή τον αρμόδιο αιρετό ή μόνιμο υπάλληλο στον οποίο ο Δήμαρχος έχει ορίσει με απόφασή του να υπογράφει αντί αυτού, εφόσον προκύπτει η πραγματική εγκατάσταση στους δήμους ή τις κοινότητες αντίστοιχα.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί σας ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (και σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον υποβάλει την αίτηση του ηλεκτρονικά).  Πολλοί δήμοι όμως ζητούν επιπλέον ή και διαφορετικ΄α δικαιολογητικά από τα παραπάνω (όπως π.χ. το Ε1 ή φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντος) ή και σωρευτικά τα περισσότερα ή όλα τα παραπάνω.

Κόστος 

Δωρεάν

Παρατηρήσεις  Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.  Για να καταλάβετε καλύτερα τι θεωρείται πρόσφορο αποδεικτικό μέσο διαβάστε αυτή τη δημοσίευση.