Όνομα

Γενικά

Το όνομα το αποκτά κάποιος είτε με απλή δήλωση του ονόματος από τους γονείς του είτε με δήλωση βάπτισης. Σε περίπτωση που η δήλωση ονόματος προηγηθεί από τη βάπτιση, τότε το όνομα δεν αλλάζει με τη βάπτιση.

Δήλωση ονόματος

Αρμόδια υπηρεσία

Ο ληξίαρχος του τόπου καταχώρισης της γέννησης ή του τόπου κατοικίας των γονέων.

Διαδικασία

Οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα εμφανίζονται και οι δύο μαζί στο Ληξίαρχο (ή ο ένας, με εξουσιοδότηση όμως του άλλου στην οποία να αναφέρεται το όνομα του παιδιού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) και δηλώνουν προφορικά το όνομα του παιδιού.

Τρίτο πρόσωπο επίσης μπορεί να δηλώσει το όνομα με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο και από τους δύο γονείς, που απαραίτητα πρέπει να αναφέρει το όνομα του παιδιού.

Κόστος

Ατελώς

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε αυτή την ανάρτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δήλωση βάπτισης

Αρμόδια υπηρεσία

Ο Ληξίαρχος του τόπου βάπτισης.

Αν η βάπτιση γίνει σε τόπο διαφορετικό απ΄αυτόν της γέννησης του παιδιού, η δήλωση γίνεται στον ληξίαρχο του τόπου βάπτισης, ο οποίος στη συνέχεια συντάσσει έκθεση βάπτισης και διαβιβάζει αντίγραφο αυτής στον Ληξίαρχο του τόπου γέννησης εντός δέκα (10) ημερών.

Δικαιολογητικά

Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο. Επίσης την ταυτότητα του δηλούντα.

Προθεσμία

Δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Παρατηρήσεις

Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση.