Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα

Μια σειρά νόμων και διατάξεων από το 1999 και μετά έχουν θεσμικά καθιερώσει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών στο Δημόσιο (κάποιες από αυτές  αναφέρονται παρακάτω). Γενικά υπήρχε η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Για παράδειγμα, στην υποχρεωτική αναζήτηση του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονταν έξι (6) πιστοποιητικά που είναι τα εξής:

1. πιστοποιητικό γέννησης

2. οικογενειακής κατάστασης

3. εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

4. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου

6. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Έτσι σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία του Δημοσίου σας ζητήσει ένα από τα έξι αυτά πιστοποιητικά μπορείτε πολύ απλά να τους αναφέρετε ότι υπάγονται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης και θα πρέπει να τα αναζητήσουν μόνοι τους. Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4325/2015 «όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες».

Για τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο κείμενο του νόμου σε κάθε περίπτωση σήμερα γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες δεν αναζητούν τα πιστοποιητικά από τις ηλεκτρονικές θυρίδες των πολιτών στο ermis.gov.gr κι αυτό γιατί δεν έχει δημιουργηθεί η σχετική τεχνική υποδομή.

Τι γίνεται λοιπόν με τα λοιπά πιστοποιητικά που δεν ανήκουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται  γι’ αυτά;

Υπάρχει ένας κατάλογος αυτών των δικαιολογητικών, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα με συναίνεση (προαιρετικά) και βρίσκεται στη σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρόκειται για 203 πιστοποιητικά.

Επομένως, και όπως το καταλαβαίνουμε, εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που ζητούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης περιλαμβάνεται σε αυτά τα 203, τότε η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ρωτήσει τον πολίτη εάν επιθυμεί να το πάρει αυτεπάγγελτα για λογαριασμό του. Γι’ αυτό και στα σχετικά έντυπα ή οι αιτήσεις όπου αναφέρονται υπό τη μορφή λίστας τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υπάρχει ένα κουτάκι/checkbox (ναι / όχι ) για τη σχετική δυνατότητα επιλογής.

Νομοθεσία:

Ι. παρ.6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 4325/2015 όπου αναφέρονται τα εξής:

Δείτε το κείμενο της εν λόγω διάταξης σε αυτή τη σελίδα στο Lawspot.

ΙΙ. Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 με ΦΕΚ 1309/2006 τεύχος Β για “υποχρεωτική αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ΙΙΙ. Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 373/2005 τεύχος Β (παρόμοια με την 1309/2006).