Επώνυμο

Δήλωση επωνύμου

Γενικά

Οι γονείς υποχρεώνονται με τη γέννηση του παιδιού να έχουν προσδιορίσει το επώνυμό του με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους (που μπορεί να είναι είτε του ενός γονέα, είτε του άλλου, είτε συνδυασμός, αλλά όχι περισσότερα από δύο επώνυμα). Παράλειψη προσδιορισμού του επωνύμου του παιδιού έχει ως συνέπεια τα παιδιά να πάρουν το επώνυμο του πατέρα τους (Αστικός Κώδικας, άρθρο 1505).

Αρμόδια υπηρεσία

Η δήλωση ή πράξη προσδιορισμού επωνύμου γίνεται πλέον στο μαιευτήριο πριν τη γέννηση. Μπορεί φυσικά να γίνει και σε συμβολαιογράφο πριν το γάμο ή στον ιερέα αν κάνετε θρησκευτικό γάμο.

Αλλαγή επωνύμου

Αρμόδια υπηρεσία

Με το άρθρο 94 παρ.6 του ν.3852/2010 η αρμοδιότητα αλλαγής επωνύμου αποδόθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2011 στους Δήμους.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας, τόπος και έτος γέννησης.  Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
  • Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποίο να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη.
  • Πιστοποιητικό, περί της στρατολογικής κατάστασης, προκειμένου για άνδρες.
  • Γραμμάτιο καταθέσεως, στο Δημόσιο Ταμείο του νόμιμου τέλους αλλαγής επωνύμου (άρθρο 18 παρ. 2 δ Ν. 12/1975) (περισσότερα ρωτήστε για την έκδοση και πληρωμή του γραμματίου ρωτήστε στο Δημοτολόγιο όπου θα υποβάλετε την αίτηση).

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Δήμο. Περίληψη της αίτησης αλλαγής επωνύμου δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα, με δαπάνη του ενδιαφερομένου.

Η απόφαση ή απόρριψη της αλλαγής επωνύμου γίνεται  μετά από 15 ημέρες από τη δημοσίευση, ενώ ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου.  Αναλυτικά για τη διαδικασία θα δείτε εδώ.

Για διάφορες περιπτώσεις απλών διορθώσεων στοιχείων στα μητρώα αρρένων και στις εγγραφές στο Δημοτολόγιο δείτε τη σχετική σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.