Επικύρωση αντιγράφων

Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων – Καταργήθηκε και σε ποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να ισχύει

Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δικαστήρια όλων των βαθμών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% απ΄αυτό, δημόσιες επιχειρήσεις κλπ.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, σύμφωνα με  το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των αντιγράφων τους.

Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιωτικά έγγραφα εφόσον όμως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, αλλά και έγγραφα εκδόσεως αλλοδαπών αρχών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που τα εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς εκτός αυτών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο (φορείς/οργανισμούς/νομικά πρόσωπα  δηλαδή που δεν είναι δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δεν ανήκουν στο δημόσιο ή δεν επιχορηγούνται κατά 50% απ΄αυτό κλπ). Επίσης τα δημόσια έγγραφα εξακολουθούν να επικυρώνονται όταν προορίζονται για εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ή για δικαστική χρήση.

Επισημαίνεται τέλος ότι όχι μόνο τα ΚΕΠ, αλλά όλες οι Διοικητικές Αρχές έχουν υποχρέωση να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής στους πολίτες που το ζητούν.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε  αυτή τη σελίδα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα στο Lawpost.