Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

Αρμόδια υπηρεσία 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατοικίας του πολίτη ή στα ΚΕΠ.  Για να υποβάλετε την αίτηση  ηλεκτρονικά  πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο. 

Δικαιολογητικά

  1. Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο

  2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου

  3. Παράβολο 9,02 (e-παράβολο με κωδικό: 0066)

  4. Παράβολο 30 € (e-παράβολο με κωδικό: 0029)

  5. Παράβολο 30 € (e-παράβολο με κωδικό: 0028) για εκτύπωση του εντύπου 

Για άδεια οδήγησης που έχει λήξει θα προσκομίζονται επιπλέον :

α. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο,

β. Παράβολο 60 € (e-παράβολο με κωδικό:0020)

γ. Παράβολο 18 € (e-παράβολο με κωδικό: 0065)

Τα  παράβολα με κωδικό 0029 και 0066 δεν απαιτούνται εφόσον ο κάτοχος της άδειας οδήγησης κάνει ανανέωση λόγω ηλικίας και η άδεια είχε χαθεί σε προγενέστερο χρόνο (πριν την συμπλήρωση των 65 ετών).

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών και ζητά την επανέκδοση της άδειας οδήγησής του λόγω απώλειας – αν αυτή έχει λήξει υποχρεούται να προσκομίσει τα υπόλοιπα πιστοποιητικά γιατρών (νευρολόγο & ωριλα).

Κόστος

Συνολικό κόστος εφόσον η άδεια οδήγησης δεν έχει λήξει είναι 69,02 €.

Χρόνος διεκπεραίωσης

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ΚΕΠ τότε αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Ο πολίτης παραλαμβάνει από το ΚΕΠ αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης (στην περίπτωση που παραδώσει και την άδεια οδήγησης).

Ο συνολικός χρόνος που μεσολαβεί για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης είναι περίπου 30 ημέρες. Αν η αίτηση κατατεθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών, τότε ο χρόνος αυτός μειώνεται κατά 7 με 10 μέρες περίπου.