Ανανέωση άδειας οδήγησης

Αρμόδια υπηρεσία 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατοικίας του πολίτη ή στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά εδώ στο gov.gr. Αφορά όλους όσους κλείνουν τα 65 τους και οι άδειες οδήγησής τους πρόκειται να λήξουν.

Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου  (δεν χρειάζεται πλέον επικόλληση φωτογραφίας στις βεβαιώσεις των γιατρών). Η αμοιβή των γιατρών είναι προϊόν συμφωνίας πλέον μεταξύ γιατρού και πελάτη.

  2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου έγχρωμες, χωρίς γυαλιά (δεν χρειάζονται πλέον φωτογραφίες για τους γιατρούς)

  3. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

  4. e-παράβολο των 18 € (για τέλος χαρτοσήμου με κωδικό:0065)

  5. e-παράβολο των 60 € (για την ανανέωση με κωδικό: 0020)

  6. e-παράβολο των 30 € (για την εκτύπωση με κωδικό: 0028)

Ή το ενιαίο παράβολο των 108 € με κωδικό : 0039 (ενιαίο για ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης)

Συνολικό κόστος παραβόλων 108 €.

Για όσους έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας τους δύο επιπλέον πιστοποιητικά υγείας από ωριλά και νευρολόγο.

Επιπλέον για αλλοδαπούς υπηκόους:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας (για πολίτες της ΕΕ) ή ισχύοντος διαβατηρίου που να συνοδεύεται από φωτοτυπία του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα όπως η άδεια διαμονής, η βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ, το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κλπ.

Κόστος

Συνολικό κόστος παραβόλων  είναι 108 €, στα οποία προστίθενται το κόστος των πιστοποιητικών από τους γιατρούς και για τις φωτογραφίες.

Χρόνος διεκπεραίωσης

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ΚΕΠ τότε αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Ο πολίτης παραλαμβάνει από το ΚΕΠ αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης (στην περίπτωση που ο πολίτης παραδώσει και την άδεια οδήγησης).

Ο συνολικός χρόνος που μεσολαβεί για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης είναι από 30 έως 40 ημέρες. Αν η αίτηση κατατεθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών, τότε ο χρόνος αυτός μειώνεται κατά 7 με 10 μέρες περίπου.

Προσοχή: Αν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά στο                          drivers-vehicles.services.gov.gr, τότε εκδίδεται άμεσα προσωρινή ηλεκτρονική άδεια οδήγησης που έχει ισχύ 4 μήνες, μέχρι την παραλαβή της οριστικής άδειας οδήγησης (το ροζ καρτελάκι).