Μεταβίβαση ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Αρμόδια υπηρεσία 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατοικίας του πολίτη ή στα ΚΕΠ. Μιλάμε για πώληση συνήθως ενάριθμου ΙΧ (με πινακίδες) που ολοκληρώνεται με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας όπου έγινε η αίτηση μεταβίβασης.

Ο κωδικός της διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών είναι 038855.

Διαδικασία (στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ)

Η αίτηση γίνεται είτε  στο όνομα του πωλητή είτε του αγοραστή, ο οποίος και παραλαμβάνει την νέα άδεια κυκλοφορίας και την παραδίδει στη συνέχεια στον αγοραστή.

Αν και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ η διοικητική πράξη δεν ολοκληρώνεται παρά με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας (στο όνομα του αγοραστή) μετά από ένα διάστημα 3 με 4 εβδομάδων, με τις όποιες συνέπειες αν το όχημα παραδοθεί νωρίτερα από τον αγοραστή στο πωλητή.

Διαδικασία μεταβίβασης ηλεκτρονικά στο gov.gr

Μεταβείτε στο drivers-vehicles.services.gov.gr  και ακολουθείστε τα προτεινόμενα βήματα.

Δικαιολογητικά

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή

  2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (παραδίδεται στο ΚΕΠ)

  3. Άρση παρακράτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία ή από εταιρεία πώλησης του οχήματος) στην περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η φράση “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ” (εκτός και αν έχει παρέλθει 7ετία από την μεταβίβαση του οχήματος, οπότε η παρακράτηση αίρεται αυτοδίκαια).

  4. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ για όλα τα έτη κυκλοφορίας του οχήματος ανεξαρτήτως ποιος ήταν ο κάτοχος του (εκδώστε τη βεβαίωση εδώ στο site της ΑΑΔΕ με κωδικούς taxisnet) 

  5. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει τέτοιο 

  6. Παράβολο από τράπεζα (το ποσό κυμαίνεται ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος) και αφορά κατάθεση στο λογαριασμό iban της Διεύθυνσης Μεταφορών της περιοχής σας. Υπολογίστε εδώ το ποσό των τελών μεταβίβασης που αντιστοιχεί στο όχημά σας.

  7. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο εφόσον ένας ή και οι δύο συναλλασσόμενοι (αγοραστής και πωλητής) δεν παρίστανται

 

Παρατηρήσεις

Όπως αναφέρθηκε η  διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

Ο πωλητής παραλαμβάνει βεβαίωση υποβολής αιτήματος από τα ΚΕΠ, που  μπορεί να χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό για να συνεχίσει να κυκλοφορεί το όχημα για διάστημα ενός μηνός. Με το ίδιο έγγραφο και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας μπορεί επίσης να ασφαλίσει προσωρινά το όχημα στο όνομά του.