Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ και πότε εκδίδονται

 

Αρμόδιες υπηρεσίες: Γραφεία ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ, ΚΕΠ

 

Γενικά οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι βεβαιώσεις ΑΜΚΑ εκδίδονται μόνον στις περιπτώσεις που γίνεται για πρώτη φορά απονομή ΑΜΚΑ ή όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των στοιχείων των πολιτών στη σχετική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, οπότε χορηγείται βεβαίωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η διοικητική διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ διεκπεραιώνεται παράλληλα τόσο μέσω των ΚΕΠ όσο και των Γραφείων ΑΜΚΑ που λειτουργούν στα καταστήματα του ΕΦΚΑ.

Επειδή μεγάλος αριθμός πολιτών παραπέμπεται στα ΚΕΠ από διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να γίνει επανεκτύπωση της “Βεβαίωσης ΑΜΚΑ – Υπεύθυνης Δήλωσης” για να το καταθέσουν ως δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΕΚ 596/Β/ 1-4-2009) δεν προβλέπεται επανεκτύπωση βεβαίωσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ, καθώς η διαδικασία εξαντλείται αφενός στην απόδοση του ΑΜΚΑ και αφετέρου στη μεταβολή ή επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο.

Εξάλλου οι υπηρεσίες μπορούν να διασταυρώσουν το ΑΜΚΑ που προφορικά δηλώνουν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr ή μέσω της ΗΔΙΚΑ.ΑΕ. Σύμφωνα όμως και με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη βεβαίωση ΑΜΚΑ που εκδίδεται από τα ΚΕΠ “…δεν απαιτείται οποιαδήποτε μορφή επικύρωσης”.

Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες του Δημοσίου δε χρειάζεται να παραπέμπουν τους πολίτες για επανεκτύπωση ή /και επικύρωση του ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ, καθώς αυτά εκτός του ότι δεν έχουν, εκ των ισχυουσών διατάξεων, υποχρέωση τέτοιων εκτυπώσεων, η οποιαδήποτε επανεκτύπωση ή επικύρωση του ΑΜΚΑ δεν είναι απαιτητή σύμφωνα με τα παραπάνω.

  • [βλ. το με αριθ. Φ.5/4/28766/12-2-2013 έγγραφο της ΔΟΛ ΚΕΠ] &
  • [το με αριθ. 3144/142/Φ80321/17-02-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων]