Γνήσιο υπογραφής

Signature Paul von Hindenburg

Γνήσιο υπογραφής – Τι θα πρέπει να γνωρίζετε;

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ή στα ΚΕΠ.

Άρθρο 3

Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

‘‘4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.’’

Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής;

Δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όταν ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στην Αστυνομία ή  τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις που διέπουν την υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται για την υποβολή της η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, εκτός αν από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

[Σχετικά έγγραφα: ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ. / 13143 / 1.7.2005, ΔΙΣΚΠΟ/ Φ22 / 5583 / 22.3.2005]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής δείτε το πλήρες κείμενο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής στο Lawspot.

Μπορεί το γνήσιο της υπογραφής να γίνει χωρίς φυσική παρουσία ; 

Το γνήσιο της από τις 21 Μαρτίου 2020 μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία σε κάποια υπηρεσία,  από την κεντρική πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr .

Η διαδρομή για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης είναι  Gov.gr > Πολίτης και Καθημερινότητα > Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση ή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.