Επιστολή της ΠΟΣΕ ΚΕΠ για τη διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών

Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών

Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π. 66648/6281/26-10-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Διεκπεραίωση μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ. 9462/1-4-2016 του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών»

Κυρία Υπουργέ,
Με την υπό στοιχείο (α) σχετική περιγράφεται ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης πολιτών άνω των 74 ετών, η οποία διενεργείται και μέσω των ΚΕΠ. Μέχρι πρόσφατα, η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης ήταν ενιαία για όλους τους πολίτες άνω των 65 ετών, οι οποίοι κατέθεταν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ και ανάλογα με τον όγκο εργασίας της εκάστοτε Δ/νσης Μεταφορών παραλάμβαναν τις άδειες οδήγησής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τα ΚΕΠ.

Πλέον, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ΚΕΠ τέσσερις -4- (!!!) φορές και συγκεκριμένα:

(1) Κατάθεση αίτησης
(2) Παραλαβή Βεβαίωσης παράτασης ισχύος άδειας
(3) Παραλαβή Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
(4) Παραλαβή άδειας οδήγησης

Στην υπό στοιχείο (β) σχετική αναφέρονται τα εξής:

«Απλούστευση διαδικασιών» είναι η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων και διοικητικών πρακτικών που καθορίζουν τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης.
Η απλούστευση του πολυδαίδαλου κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διοικητικές διαδικασίες, είναι ένα από τα σταθερά επαναλαμβανόμενα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, η ικανοποίηση του οποίου αποτελεί επιτελικό και διαρκή στόχο της Υπηρεσίας μας».

Κατόπιν των προαναφερθέντων, εύλογα, προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

• Προκύπτει από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών απλούστευση διαδικασιών; Τι είδους απλούστευση θεωρείται, όταν ο πολίτης αντί για 2 φορές είναι αναγκασμένος να προσέλθει 4 φορές στο ΚΕΠ;
• Διατηρεί τον έλεγχο της διεκπεραίωσης διαδικασιών των ΚΕΠ το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή απλά εγκρίνει ανεξέλεγκτα τα αιτήματα των υπόλοιπων Υπουργείων;
• Συνεχίζει το Υπουργείο να διατηρεί Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών; Αν ναι, θεωρεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ με το συγκεκριμένο τρόπο;
• Υπάρχει πρόθεση μετατροπής των ΚΕΠ σε παραρτήματα των Διευθύνσεων Μεταφορών;
• Υπάρχει πρόθεση μετατροπής των ΚΕΠ σε ταχυδρομείο των Διευθύνσεων Μεταφορών;
• Στην εποχή των ψηφιακών ΚΕΠ, επιτρέπεται η διαδικασία να διεκπεραιώνεται με χειρόγραφες αιτήσεις;

Σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα θεωρούμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποχρεούται να απαντήσει και να δώσει λύσεις άμεσα.

Η θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. είναι ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ανασταλεί η διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ, μέχρις ότου αυτή απλουστευθεί και επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, με δύο επισκέψεις σε ΚΕΠ, προς όφελος των πολιτών.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Πηγή: posekep.wordpress.com